OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku upravují smluvní vztahy vznikající mezi společností TSS Group s.r.o., se sídlem Zlín – Louky, Tř. T. Bati 145, PSČ 763 02, IČ: 26924536, zapsanou u Krajského soudu v Brně, obchodního rejstříku, odd. C, vložka 45805 (dále jen „TSS Group“) a jejími odběrateli (dále jen „kupující“).

Všechny dodávky a služby poskytované podnikatelům ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku, se řídí výhradně těmito „Podmínkami“ uvedenými v dalším textu, pokud odchylná ujednání ve smlouvě nestanovení jinak. Tyto „Podmínky“ budou použity přiměřeně i na vztahy mezi „prodávajícím“ a těmi „kupujícími“, kteří nejsou podnikateli. Tyto „Podmínky“ jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi „prodávajícím“ a „kupujícím“ při dodávkách zboží a poskytovaných služeb.

Tyto „Podmínky“ tvoří základ obchodní spolupráce a nový zákazník je povinen před zahájením obchodní spolupráce se řádně seznámit s ustanoveními obchodních podmínek.

II. PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Nákup ve společnosti TSS Group mohou realizovat fyzické osoby nebo právnické subjekty, které mají ve výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku oprávnění k prodeji nebo instalaci produktů z portfolia TSS Group. Registrace nového zákazníka je možná následujícími postupy:

  • elektronicky, prostřednictvím naší internetové stránky www.tssgroup.cz/registrace
  • osobně na adresách TSS Group
  • prostřednictvím obchodních zástupců TSS Group

III. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující si může objednat zboží osobně, telefonicky, faxem, prostřednictvím obchodních zástupců nebo elektronicky formou e-shopu. Objednávka musí obsahovat následující údaje: obchodní firmu zákazníka (odběratele), jméno kontaktní osoby, telefonní číslo nebo e-mail, IČ, DIČ, přesný popis objednávaného zboží, počet kusů, jednotku množství (ks, m) a způsob odběru. Ceny za zboží jsou účtovány dle ceníku platného v den objednání zboží. Prodávající neručí za rozdíly v cenách vzniklé v době od objednání zboží, do doby dodání zboží. Objednávka kupujícího je platná pouze po písemném potvrzení prodávajícího – „TSS Group“.

IV. DOKLADY

FAKTURA A DODACÍ LIST: Jsou vystaveny a přiloženy ke zboží (v případě dopravy zboží přepravní službou), nebo předány kupujícímu při osobním převzetí zboží v sídle prodávajícího. Všechny platné doklady musí obsahovat razítko a podpis odpovědného pracovníka prodávajícího. Bez těchto náležitostí jsou vystavené doklady považovány za neplatné. Pokud kupující požaduje uvedení seznamu sériových čísel, je nutné o to požádat při objednávání zboží.

Prodávající se s kupujícím mohou dohodnout na platbě předem. V takovém případě bude kupujícímu vystavena zálohová faktura a zboží bude dodáno až po jejím uhrazení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platbu objednaného zboží je možné uskutečnit bankovním převodem na účet prodávajícího, v případě platné rámcové kupní smlouvy s dohodnutou splatností nebo osobně platbou v hotovosti. V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části je „kupující“ povinen zaplatit „prodávajícímu“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky kupní ceny za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu uhradí „kupující“ do 5 dnů od vyzvání „prodávajícím“ k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok „prodávajícího“ na náhradu škody způsobené mu porušením smluvní povinnosti, jíž se smluvní pokuta týká. Vlastnické právo ke zboží přejde na „kupujícího“ po uhrazení celé dohodnuté kupní ceny.

VI. DODÁVKA ZBOŽÍ

Zboží je možné převzít osobně v prostorách společnosti TSS Group. Zboží může být expedováno přepravní službou, případně může být po dohodě osobně doručeno obchodním zástupcem prodávajícího. Při přebírání zboží je zákazník povinen si důkladně zkontrolovat množství, typ i stav zboží. Dodatečná reklamace nemusí být uznána. Náklady na přepravu zboží, pojištění a náklady na zaslání reklamací hradí kupující, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Prodávající neručí za škody vzniklé při přepravě zboží. Pokud bude zjištěno poškození zboží přepravní službou, je nutné v co nejkratším čase tuto přepravní službu kontaktovat. Poškozené zboží nesmí být používáno až do úplného vyřešení reklamace. Prodávající zároveň neručí za škody způsobené zpožděním zásilky. UPOZORNĚNÍ: Doručení zboží do druhého dne je garantováno při objednávkách vytvořených do 14.00 hod. s ohledem na skladové zásoby.

DODÁVKA PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ

Ceny v ceníku jsou uvedeny jako EXW sklad Zlín. To znamená, že přepravu zboží a zasílání reklamaci hradí kupující. Případné časové zpoždění přepravy tzn. zpoždění nebo nedoručení zboží, resp. poškození při přepravě vyřizuje kupující s přepravní službou. V případě, že je potvrzen předávací protokol přepravní služby, bude podnět k reklamaci ze strany přepravce zamítnut.

Sazby přepravních nákladů bez DPH
(platnost do 31. 1. 2020)

Hmotnost

Přepravné

do 10 kg

61 Kč

do 30 kg

80 Kč

do 35 kg

100 Kč

do 40 kg

203 Kč

do 50 kg

245 Kč

Sazby přepravních nákladů bez DPH
(platnost od 1. 2. 2020)

Hmotnost

Přepravné

do 10 kg

90 Kč

do 30 kg

110 Kč

do 35 kg

130 Kč

do 40 kg

233 Kč

do 50 kg

275 Kč

 

U nadměrného a těžkého zboží (např. turnikety, rampy) bude účtována cena za přepravu. O její výši zákazníka informujeme před vyřízením objednávky.

Při požadavku zákazníka na doručení zásilky Expres do 9.00 hod. následujícího dne zaplatí zákazník dvojnásobek běžné sazby přepravného. Při doručení zásilky do 12.00 hod následujícího dne zaplatí zákazník 1,5 násobek základní sazby přepravného. Při požadavku na doručení zásilky v sobotu zaplatí zákazník navíc 100 Kč bez DPH oproti běžné sazbě.

Příplatková služba "DOBÍRKA"

Hodnota

Příplatek v CZK

do  20 000 Kč

20 Kč

do 50 000 Kč

50 Kč

do 100 000 Kč

100 Kč

do 200 000 Kč

200 Kč

do 500 000 Kč

350 Kč

do 1 000 000 Kč

500 Kč

 

VII. POPLATKY DO RECYKLAČNÍHO FONDU

Prodávající si vyhrazuje právo fakturovat poplatek do recyklačního fondu pro každý produkt, na který se vztahují ustanovení zákona č. 223/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud se některé ustanovení těchto „Podmínek“ stane neplatné, nebude tím platnost ostatních ustanovení dotčena.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky. Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami při dodávkách zboží a poskytování služeb nebo v souvislosti s nimi, se rovněž řídí právem České republiky.

Jakýkoliv spor vzniklý ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami při dodávkách zboží a poskytování služeb nebo v souvislosti s nimi, pokud se takový majetkový spor nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

„Prodávající“ si vyhrazuje právo tyto „Podmínky“ měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním „Podmínek“ nových. V případě, že „Prodávající“ změní, doplní nebo zruší znění těchto „Podmínek“, vztahy mezi „kupujícím“ a „prodávajícím“ se budou řídit „Podmínkami“ ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy s „prodávajícím“.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2014