ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost TSS Group s.r.o. (dál jen „TSS Group“) vydává v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tyto „Záruční podmínky“, na jejichž základě uplatňuje kupující práva z vadného plnění, konkrétně právo na dodání nového výrobku bez vad nebo dodání výměny součásti, právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, právo na slevu z kupní ceny, případně právo na odstoupení od smlouvy, a v případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), právo na bezplatné odstranění vady výrobku zakoupeného u společnosti TSS Group v rámci stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.

TSS Group se zodpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména se TSS Group zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Uzavřením kupní smlouvy přechází vlastnictví zakoupené věci na kupujícího s výjimkou příslušných ustanovení rámcové kupní smlouvy, kde je přechod vlastnictví stanoven odlišně.

II. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Před uplatněním reklamace kupující pečlivě zkontrolujte, zda chyba není způsobena nesprávným nastavením nebo zapojením výrobku. Stručně prokonzultujte s technikem TSS Group, zda není možné chybu odstranit na místě např. správným nastavením nebo zapojením. Případné nejasnosti kupující konzultuje telefonicky nebo e-mailem se servisním oddělením.

Kupující má právo vrátit zboží do 10 dnů od koupě bez udání důvodu za podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené a v původním obalu s veškerým příslušenstvím.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Odstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TSS Group nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

TSS Group odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. Byla-li na výrobku, na jeho obalu, v návodu připojenému k výrobku nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze výrobek použít, prodávající odpovídá za to, že výrobek bude po tuto dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním
 • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku)
 • výrobek byl používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu.

Dále se odpovědnost TSS Group v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • má-li zákazníkem uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku
 • vyplývá-li to z povahy výrobku.

V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně (prodejně) TSS Group. Oprava bude provedena ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. TSS Group rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do sedmi pracovních dnů.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku nebo ve smluvně poskytnuté záruční době, tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačením datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka (záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované TSS Group kupující předloží smlouvu o záruce). Kupující rovněž předloží dodací list s výrobním číslem výrobku.
 • že kupující koupil výrobek od prodávajícího TSS Group a za jakou cenu, tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u TSS Group.
 • že je výrobek vadný, za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně a nebo vadu prokáže servisnímu technikovi záručního servisu.

Nebude-li kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se TSS Group s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

TSS Group informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně TSS Group či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je TSS Group oprávněna k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2128 občanského zákoníku, na účet kupujícího. Výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

Práva a povinnosti TSS Group a kupujícího se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

TSS Group neúčtuje poplatek za posouzení reklamace, a to ani u neoprávněně uplatňovaných reklamací (platí pro reklamace uplatněné v rámci zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady v době 24 měsíců od převzetí výrobku, a dále pro reklamace zboží, na které byla smluvně poskytnuta záruka). V případě zjištěné poruchy způsobené vinou spotřebitele si společnost vyhrazuje právo účtovat servisní práce v ceně 325 Kč bez DPH za každou započatou hodinu.

TSS Group prodává rovněž nabízené zboží zákazníkovi za účelem montáže nebo dalšího prodeje, nejedná se tedy o prodej koncovému zákazníkovi. Pokud výrobce stanovil záruční dobu kratší než 24 měsíců, je kupující povinen prodloužit koncovému uživateli tuto záruku na dobu 24 měsíců a případné náklady s tímto úkonem spojené, může promítnout do ceny výrobku. V případě, že koncovým uživatelům výrobku je přímo kupující, prodloužení záruky si obstarává sám přímo u prodávajícího.

U zboží, jejichž servis zajišťuje třetí strana (autorizovaný servis), si TSS Group vyhrazuje právo na náhradu všech výdajů spojených s neoprávněnou reklamací (tj. náklady účtované třetí stranou - autorizovaným servisem, jakož i dopravní náklady s tím spojené).

TSS Group předpokládá u svých zákazníků odbornou a technickou znalost, neručí za škody způsobené neodbornou manipulací, instalací nebo neodborným používáním výrobků. Záruční doba LED diod infra reflektorů a IR přísvitu, které tvoří součásti kamer trvá dle uvedení životnosti výrobcem (obvykle 3000 hodin), pokud není u výrobku uvedeno jinak. Na produkty zařazené do výprodeje se vztahuje záruka 6 měsíců. Na bezúdržbové akumulátory se vztahuje záruka 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. K reklamaci je nutné předložit doklady - kopii dodacího listu nebo faktury. 
Zboží nesmí být mechanicky poškozeno (zlomený plošný spoj, tepelně deformované konektory, vylomeny části, přelepované štítky sériových čísel), ani poškozeno elektricky (např. přepólování, přepětí - výboj blesku, spálené cesty na plošném spoji, ohořelé konektory).

III. STAV REKLAMACE

Kupující se mohou o stavu reklamace informovat na stránce www.tssgroup.cz resp. telefonicky nebo e-mailem na adrese reklamace@tssgroup.cz.

IV. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

Pokud není možné reklamované zboží doručit osobně, může být posláno poštou nebo přepravní společností na náklady odesílatele. Pokud má kupující uzavřenou rámcovou kupní smlouvu se společností TSS Group, přeprava reklamovaných výrobků je řešena dle této smlouvy. Reklamační řízení začíná dnem přijetí zboží servisním oddělením, nikoliv datem podání zásilky. Pokud je zboží před koncem záruční doby, je kupující povinen zkontrolovat, zda během doby přepravy neuplyne záruční lhůta na reklamované zboží. V takovém případě je požadování záruční opravy na zboží bezpředmětné.

TSS Group s.r.o.

Ve Zlíně dne 10. 9. 2014