Príklad inštalácie rozpoznávania EČV

Zadanie

Investor požadoval zabezpečiť vstup do areálu na základe rozpoznávania evidenčných čísiel s evidenciou šoférov na vstupe. V areáli objektu je nastavená maximálna rýchlosť na 30km/h. Investor požadoval, aby šoféri, ktorí prekročia rýchlosť boli najskôr upozornení a následne pri opakovanom priestupku v období 12 mesiacov im bol zakázaný vstup do areálu. Špecifickou požiadavkou zákazníka bolo pokryť v podzemnou parkovisku 5 parkovacích miest vyčlenených len pre vedenie spoločnosti. Zákazník požadoval mesačnú štatistiku pre všetky vozidlá podľa kategórie vozidla ako aj podľa firmy, ktorú dané vozidlo išlo navštíviť. Nakoľko riešenie, ktoré by toto zadanie splnilo nie je úplne bežné, sme navrhli v spolupráci s montážnou firmou riešenie priamo na mieru pre zákazníka.

Riešenie

Keďže neexistovalo kompletné hotové riešenie,  ktoré by spĺňalo všetky požiadavky investora, stavili sme na kombináciu výborných ITC kamier Dahua a nášho softvéru na rozpoznávanie ŠPZ. Na vstupy a výstupy z areálu sme použili kamery ITC237, ktoré majú v sebe relé výstup pre ovládanie závory. V prípade, že sa do areálu snaží vojsť vozidlo, kamera ITC237 rozpozná EČV vozidla a pošle ho do softvéru EČV Dahua.. Ten ju spracuje a porovná s databázou. V prípade zhody odošle príkaz naspäť kamere, ktorá cez relé na kamere ITC otvorí závoru. Ak sa zhoda nenájde, operátorovi na klientskom počítači vyskočí popup okno, kde má možnosť zadať meno a priezvisko šoféra ako aj parametre vozidla – napr. kategória kvôli cene parkovania. Na urýchlenie celého procesu je možné využiť čítačku dokumentov, ktorá vie snímať ako občianske preukazy (meno a priezvisko), tak aj technické preukazy vozidla (kategória vozidla). Kvôli mesačnej štatistike parkovania podľa firiem musí operátor pre každé vozidlo nastaviť aj firmu, ktorú ide daný šofér navštíviť. V prípade, že dané vozidlo už v objekte bolo, kategória sa načíta automaticky, nakoľko k danej ŠPZ je trvalo priradené určité vozidlo a tým aj jeho kategória. Vzhľadom na to, že firma, ktorú ide šofér navštíviť môže už byť iná, informácie o šoférovi ako aj cieľová firma, ktoré sa automaticky vyplnia, môžu byť operátorom na vrátnici zmenené. .

Parkovanie v objekte je riešené dvomi parkoviskami, pričom jedno je v podzemí podniku a druhé je vonkajšie. Na vstup do podzemného parkoviska je poterbné, aby bola ŠPZ zaradená do VIP zoznamu. Vozidlá z tohto zoznamu majú právo vjazdu do krytého parkoviska. Nakoľko vedenie spoločnosti má vyhradených 5 parkovacích miest, tak tieto miesta pokrývajú dve parkovacie kamery ITC314. Každá z nich vie snímať ŠPZ z troch parkovacích miest.  V prípade, že na miestach vyhradených pre vedenie spoločnosti parkujú iné vozidlá, operátor na vrátnici dostáva alarmovú správu spolu s videom z priestupku. S použitím obojsmerného audia na IPC kamere vie vyzvať šoféra na preparkovanie priamo z vrátnice. Nakoľko kamera ITC314 má možnosť svietiť až 7 rôznymi farbami, tak v prípade zlého parkovania začne kamera automaticky blikať na červeno, čo šoféra upozorní na nesprávne parkovanie aj vizuálne.

V prípade, že je vonkajšie parkovisko plné, tak operátor má možnosť pustiť manuálne vozidlá do podzemného parkoviska. Obsadenosť oboch parkovisiek resp. počet voľných parkovacích miest zobrazuje aplikácia pomocou exteriérových displejov priamo pri parkoviskách. Displej s aplikáciou komunikuje cez TCP/IP protokol.

Na meranie rýchlosti v areáli sa vybudovali dve miesta, na ktorých sa kontroluje rýchlosť, pričom pri obidvoch miestach sme okrem samotného radaru umiestnili aj kameru ITC206, ktorá slúži zároveň aj na rozpoznanie ŠPZ. Kamera vie rozpoznávať EČV až do rýchlosti 200km/h. V prípade, že šofér prekročí rýchlosť, tak sa tento priestupok zapíše do aplikácie a pri odchode sa mu neotvorí závora a operátorovi vyskočí popup okno  s dôvodom neotvorenia závory. V tomto prípade fotka s rýchlosťou, ktorou porušil maximálnu povolenú rýchlosť. Do databázy sa zaznamená čas incidentu a podľa zadania investora sa daná ŠPZ v prípade opakovaného priestupku zapíše na blacklist. Blacklist je zoznam vozidiel, ktoré majú zakázaný vstup do areálu. Na blacklist nie je uložená len ŠPZ ale aj identifikačné údaje šoféra, ktorý tak neobíde zákaz výmenou vozidla.

Pri odchode vozidla z areálu je ŠPZ vozidla opäť zosnímaná, pričom v prípade, že vozidlo nespravilo priestupok je závora automaticky otvorená a vozidlo môže opustiť areál.

Na konci mesiaca je možné vyexportovať súbor XLS, v ktorom sú štatistiky všetkých vozidiel parkujúcich, pričom je určené aj ktorá firma (podnájomník) má koľko platiť podľa kategórie parkovacích vozidiel.

 

.

 

Prehľad použitých komponentov

4 x ITC237-PW1A-IRZ Full HD kamera s rozpoznávaním EČV
2 x ITC206-RU1A Kamera s rozpoznávaním EČV do 200 km/h
1 x ITC114-PH1B-F3 Kamera s rozpoznávaním EČV, parkovací detektor
1 x ITC314-PH1B-F2 Kamera s rozpoznávaním EČV, parkovací detektor
2 x EČV 3LED 3 miestny číselný displej pre systémy EČV
4 x E LIGHT    Dvojkomorový semafór
  1 x DCO Clever USB čítačka dokumentov
2 x IS 30m Indukčná slučka pre rozpoznanie pristaveného vozidla
2 x DETEKTOR 1K Jednokanálový detektor indukčnej slučky
1 x IPC-EBW8600P    6 Mpx Fish eye kamera s mikrofónom
1 x PCVS HP TOWER+ Videoserver od spoločnosti HP na nahrávanie kamier